Detall

Auxiliar administratiu/iva


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/iva


 • Organisme

  Millares
  Av. Hermanos Saez Merino, 21
  Tel:962519000
  Fax:962519012


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació exigida


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Transferència al compte bancari del Banc Santander: ES38 0030 3214 5600 0051 8271, indicant com a concepte 'Taxa examen auxiliar administratiu' i el nom i els cognoms de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI.
  - Títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), o equivalent.
  - Justificant de l'abonament dels drets d'examen.
  - (Si escau) Certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acrediten la condició de discapacitat/ada, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria. Descripció de les adaptacions necessàries per a la realització de la prova.


 • Lloc de presentació

  Registre general, o en els llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ayuntamientomillares.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar