Detall

Agent de la Policia Local (procediment de consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (procediment de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Corbera
  Plaça Major, 16
  Tel:962560003
  Fax:962978049


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  90,00 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte: ES6221007316462200027810 de l'entitat CaixaBank.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Procediment de consolidació d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  Han de manifestar, sota la seua responsabilitat, que disposen de tots els requisits exigits i es comprometen a aportar la documentació acreditativa posteriorment en cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  Registre General, situat a la plaça Major, número 16, de Corbera. O per qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, serà NECESSARI enviar un correu electrònic a: ajuntament@corbera.es, abans que finalitze el termini de presentació, a l'atenció de l'Àrea de Personal, per a comunicar la presentació de la instància per alguns d'aquests mitjans.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.corbera.es/ca/ayuntamiento/page/ocupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar