Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Xàbia/Jávea
  Plaza de La Iglesia, 4
  Tel:965790500
  Fax:966461719


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Tindre el títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de segon grau o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada pels aspirants.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de la classe B i A2, regulats en el Reial decret 818/2009, que desplega el Reglament de conductors.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que s'estableix en l'annex II A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, i tindre una alçada mínima d'1,60 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran superar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  5 PER TORN LLIURE I 3 PER TORN DE MOBILITAT


 • Documentació / Informació

  - Còpia del DNI.
  - Còpia de la titulació exigida.
  - Justificant d'haver ingressat a favor del M.I. Ajuntament de Xàbia els drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 60 €, mitjançant document d'autoliquidació simplificada, al qual es pot accedir en la pàgina web d'aquest ajuntament (www.va.ajxabia.com), en l'opció 'Tràmits, concepte 039'.


 • Lloc de presentació

  Registre general o els que s'enumeren en l'art 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://va.ajxabia.com/ver/1169/empleo-publico.html//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar