Detall

Tècnic mitjà d'Administració general (exp 2019/1359)


 • Descripció

  Tècnic mitjà d'Administració general (exp 2019/1359)


 • Organisme

  Xixona/Jijona
  Avda. Constitución, 6
  Tel:965610300
  Fax:965612115


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP)
  b) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents. L'Ajuntament de Xixona es reserva el dret a sotmetre els i les aspirants proposats per l'òrgan tècnic de selecció i abans del seu nomenament com a personal funcionari interí, a les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat en els termes establits en l'article 56.1.d del TREBEP
  e) Estar en possessió, com a mínim, del títol de diplomat universitari o equivalent, expedit conformement a la legislació vigent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. Els títols estrangers han d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i l'acreditació d'aquests correspon als aspirants interessats.


 • Taxa ordinària

  17,00 €


  Descripció de la taxa

  L'autoliquidació serà facilitada per l'oficina d'atenció al ciutadà d'aquest ajuntament (oac@xixona.es)


 • Documentació / Informació

  1. DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  2. Titulació acadèmica exigida.
  3. Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. En el moment de presentar la sol·licitud, s'ha d'adjuntar el resguard d'haver ingressat en les arques municipals la quantitat de 17 euros en concepte de taxa per drets d'examen, o l'acreditació de l'exempció d'aquesta taxa. La taxa s'ha d'abonar d'acord amb el que disposa l'Ordenança
  fiscal reguladora i la resta de normativa vigent.


 • Lloc de presentació

  Oficina d'atenció al ciutadà (c/ Alcoi, 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, o per qualsevol dels mitjans establits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Quan la sol·licitud es presente en lloc o manera diferent de l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Xixona, l'aspirant ha de comunicar-ho dins del termini de presentació d'instàncies, per correu electrònic (oac@xixona.es), adjuntant el document de registre d'entrada juntament amb la documentació necessària.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xixona.es/ca-es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar