Detall

Oficial o oficiala d'oficis de jardineria


 • Descripció

  Oficial o oficiala d'oficis de jardineria


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors o treballadores en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Així mateix, hi poden participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) d'aquests treballadors o treballadores que complisquen els requisits establits en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig.
  - Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Complir els requisits exigits per a accedir als llocs de treball del grup que es convoca i que s'indiquen en l'annex II.
  - Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions corresponents als llocs a què es pot accedir a través de la borsa convocada.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En cas que tinga nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en situació equivalent ni es troba sotmesa a una sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Banco Santander: Drets d'examen - Universitat de València, número: ES21.0049.6721.65.2010001382


 • Documentació / Informació

  En el moment de presentar la sol·licitud, només s'exigirà una declaració expressa i formal del fet que es reuneixen els requisits establits en l'annex II.
  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar una fotocòpia acarada del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria).


 • Lloc de presentació

  a) El registre d'entrada de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h)
  b) El registre de qualsevol altra administració pública, o les oficines de Correus, en la forma que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
  Si es presenta la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. Si no es fa així, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.
  En el sobre ha de constar l'adreça següent: Universitat de València, Servei de Recursos Humans (PAS), avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/va/servei-recursos-humans--1285910936596.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar