Detall

Graduats en Relacions Laborals.


 • Descripció

  Graduats en Relacions Laborals.


 • Organisme

  Algemesí
  Plaça Major, 3
  Tel:962019000
  Fax:962019001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o els requisits que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació, les dues edats referides al dia en què finalitza el termini de presentació d'instàncies.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en Relacions Laborals i Recursos Humans.
  f) Estar en possessió del certificat de grau elemental de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora. Requisit exigit en el Catàleg de llocs de treball aprovat per l'Ajuntament Ple en data 31/07/2000.


 • Taxa ordinària

  15,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant l'oportuna autoliquidació o bé mitjançant un gir postal. Si es presenta la sol·licitud de manera personal en el DIAL, es podrà allí mateix efectuar el pagament a través de targeta de crèdit.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Segons el que s'estableix en l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives, en les proves d'accés per a contractacions temporals o nomenaments interins, estaran exempts del pagament de la quota els aspirants que acrediten estar en situació de demandants d'ocupació perquè es troben en l'atur més de 6 mesos. Per a això, serà necessari aportar el certificat del SERVEF de la situació de desocupació durant el temps indicat o un informe de vida laboral actualitzat.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament: funcionari interí


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcaldessa presidenta.
  En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa. Els serveis municipals facilitaran model de sol·licitud.

  Les instàncies s'han d'acompanyar de:
  - Còpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Còpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  - Còpia compulsada del certificat de grau elemental de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Els aspirants amb diversitat funcional, amb una discapacitat igual o superior al 33 %, han de fer-ho constar en la sol·licitud de participació en la convocatòria i han d'adjuntar el certificat corresponent així com especificar i requerir una adaptació de temps i forma de realització de les proves. En aquest cas, cal aportar un certificat de l'òrgan administratiu competent en què conste l'oportuna adaptació. L'adaptació de temps es durà a terme amb el que es disposa en l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada o en la forma que determina la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.algemesi.es/va/page/ocupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar