Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Sueca
  Plaza Ayuntamiento, 17
  Tel:961700050
  Fax:961701434


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  c. No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  d. Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'exigeix.
  e. Tindre almenys díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f. Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A1 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  Aquest import s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores fixades en l'imprés d'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  Tindran una reducció del 20 % de les tarifes de la taxa:
  - Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta condició s'ha d'acreditar per mitjà d'una còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació i que no siguen perceptores de prestacions han d'acreditar aquestes condicions per mitjà de còpies compulsades expedides pel SERVEF.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en les proves s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sueca.
  En la instància, s'ha de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant degudament compulsada en sobre tancat o lacrat.
  A la instància s'ha d'adjuntar obligatòriament el resguard de l'ingrés bancari que acredite que s'ha efectuat l'ingrés dels drets d'examen en el model "076 taxa per drets d'examen", que estarà a la disposició dels aspirants en la pàgina web de l'Ajuntament de Sueca www sueca.es, fent clic en l'opció de: "Tràmits / Descarregar tràmits / Autoliquidacions / Drets d'examen".

  Els aspirants han de presentar una declaració expressa i formal del compliment de tots els requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sueca, o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sueca.es/val


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar