Detall

Psicòlegs/psicòlogues - Pedagogs/pedagogues


 • Descripció

  Psicòlegs/psicòlogues - Pedagogs/pedagogues


 • Organisme

  Mancomunitat de La Ribera Alta
  Tel:962414142
  Fax:962414172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en Butlletí Oficial de la Província de València, de 01/10/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: Llicenciat en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o títol de grau corresponent. Per a altres titulacions, s'haurà d'acreditar, fefaentment, amb document públic, l'equivalència al·legada.


 • Requisits especifics

  - Coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell elemental de la JQCV o equivalent.
  - Certificació negativa emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals del fet de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, de conformitat amb el que estableix l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada a aquest en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l'acreditació d'aquesta circumstància.
  Aquesta certificació només serà exigible per al cas en què el lloc que s'ha de cobrir comporte treballar amb menors. En aquest cas, es considerarà com a requisit que cal complir per a ocupar el lloc de treball i s'ha d'aportar en un termini no superior a 5 dies des del moment de l'oferiment del lloc de treball.
  - Formació específica, mínim de 100 hores, en intervenció familiar, desenvolupament infantil i adolescent, sistema de protecció al menor impartida per universitats i/o organismes oficials:
  La borsa es constitueix per l'ús en diferents serveis de la Mancomunitat i/o ajuntaments adherits a aquesta. En alguns d'aquests serveis, és un requisit una formació específica en intervenció familiar, desenvolupament infantil i adolescent i sistema de protecció al menor. En uns altres, no.
  - Permís de conduir.


 • Taxa ordinària

  28,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de materialitzar mitjançant un ingrés en el compte bancari: BANKIA, amb núm. de compte:
  ES12 2038 6013 9360 0027 6526.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació prevista en les bases generals, amb les especificacions següents:
  a) Documentació acreditativa de la titulació requerida: Sí que s'ha d'adjuntar.
  b) Rebut de l'ingrés de la taxa; sí que s'ha d'adjuntar.
  c) Certificat del títol de coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell elemental; sí que s'ha d'adjuntar.
  d) Documents acreditatius de mèrits per a la fase de concurs: NO s'ha d'adjuntar. Es requerirà més avant.
  e) Certificació negativa emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals. Es requerirà a les persones aspirants que conformen la borsa una vegada haja finalitzat el procés de selecció. NO s'ha d'adjuntar. Es requerirà més avant de conformitat amb el que preveu la base tercera anterior.
  f) Formació específica, mínim de 100 hores, en intervenció familiar, desenvolupament infantil i adolescent, sistema de protecció al menor impartida per universitats i/o organismes oficials. Es requerirà a les persones aspirants que conformen la borsa una vegada haja finalitzat el procés de selecció.

  PROCÉS SELECTIU
  El procediment de selecció consistirà en la superació d'una fase prèvia d'acreditació de coneixements de valencià i, a més, una fase d'oposició, una fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits al·legats i una fase d'entrevista.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://manra.org/ocupacio-publica/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar