Detall

Peó de brigada d'obres i de serveis


 • Descripció

  Peó de brigada d'obres i de serveis


 • Organisme

  Banyeres de Mariola
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:966567475
  Fax:965566668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. Vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 266, de 05/11/2019)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Requisits específics conforme al lloc 22 per a proveir de la llista de llocs de treball:
  5. Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o equivalent, d'acord amb la legislació vigent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  6. Tindre permís de conduir, classe B, en vigor.


 • Taxa ordinària

  7,13 €


  Descripció de la taxa

  Núm. de compte del Banc de Sabadell: ES61 0081 1112 7100 0102 4908


 • Exempció / Reducció taxes

  No obstant això, segons l'article 4 d'aquesta ordenança, estaran exempts del pagament de la taxa els contribuents que estiguen en situació de desocupació.
  També tindran una bonificació del 50 % els subjectes passius que tinguen el títol o carnet de família nombrosa.
  En cas d'exempció en el pagament de la taxa, s'ha d'aportar la documentació acreditativa de l'exempció:
  - Certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) de la situació de desocupació i de no estar percebent cap mena de prestació econòmica per desocupació.
  L'import de les taxes esmentades només es retornarà en cas de no ser admés en el procés selectiu.
  L'ingrés s'ha de realitzar directament en l'entitat col·laboradora. Hi ha de constar el nom de l'interessat i el concepte pel qual s'ingressa la taxa, "Participació en el procés selectiu de peó de la brigada d'obres i serveis".


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia compulsada del DNI.
  2. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  3. Fotocòpia compulsada del permís de conduir classe B.
  4. Justificant de pagament de la taxa o de l'exempció del seu pagament.
  De conformitat amb el que disposa l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels documents que expedisca o que entenga l'administració, i en la redacció actual, han d'abonar-se 7,13 € en concepte de drets d'examen en el núm. de compte del Banc de Sabadell: ES61 0081 1112 7100 0102 4908.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de Documents de l'Ajuntament o en la forma que Índex l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.portademariola.com/seleccio-i-provisio/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar