Detall

Agents de Policia Local (consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agents de Policia Local (consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Sax
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965474006
  Fax:965475399


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Informació d'interés

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c. No tindre antecedents penals.
  d. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e. Tindre almenys díhuit anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h. No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  5

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI, del permís de conducció i de la titulació exigida per al lloc, degudament compulsada. La falta d'aquesta documentació comportarà l'exclusió del procés selectiu.
  b) Els aspirants han de presentar un document en el qual facen constar la llista de mèrits valorables. Els certificats de cada un d'aquests mèrits s'han de presentar en la fase de concurs i no abans. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'indique en aquesta llista.
  c) Justificant d'haver abonat els drets d'examen, conforme al que s'estableix en la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Sax. L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació que s'ha de confeccionar des de www.suma.es, apartat "Contribuents", "autoliquidaciones-autoliquidaciones de gestión municipal", organisme: Sax, concepte: drets d'examen. L'autoliquidació també es podrà obtindre en l'oficina municipal d'atenció al ciutadà. Cal adjuntar, una vegada pagada, la còpia prevista per a l'administració juntament amb la instància de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sax.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar