Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Vilafamés
  Pl. Ajuntament, 1
  Tel:964329001
  Fax:964329286


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. Vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 251, de 18/10/2019)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies: llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales del subgrup A1.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol.
  f) Estar en possessió del nivell C1 de coneixements de valencià.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Procediment extraordinari de consolidació d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual han de manifestar que reuneixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que s'han d'acreditar posteriorment, si escau, en cas que resulten seleccionades.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds de participació, d'acord amb l'article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, s'han de presentar per mitjans telemàtics, a través la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafamés (https://vilafames.sedelectronica.es)


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vilafames.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar