Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Albuixech
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:961400151
  Fax:961401284


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o ser nacionals dels estats membres de la Unió Europea; o ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/separades de dret; o ser descendent i descendent del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats/separades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de l'edat dependents; o ser persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  - Edat: tindre 16 anys i no excedir, si escau, l'edat de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o de les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - Acreditar estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic d'FP (grau mitjà).


 • Taxa ordinària

  85,00 €


  Descripció de la taxa

  Cajamar núm. compte ES22 3058 2139 4827 3200 0025


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia compulsada dels títols i certificats exigits en l'apartat anterior per a poder ser aspirant en aquest procés selectiu (titulació acadèmica).
  · Així mateix, en sobre tancat, els mèrits valorables en fase del concurs de mèrits.
  · Fotocòpia del DNI, anvers i revers.
  · Resguard d'ingrés de les taxes d'examen. La quantia d'aquesta taxa és de 85 € (vegeu l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal, BOP núm. 197, de data 13/10/2017).
  Les taxes s'han de fer efectives directament o mitjançant transferència, en el compte de l'Ajuntament d'Albuixech: entitat Cajamar núm. compte ES22 3058 2139 4827 3200 0025. S'han d'especificar en el document d'ingrés el nom, els cognoms i a quina prova selectiva correspon.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.albuixech.es/category/noticias/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar