Detall

Arquitectes


 • Descripció

  Arquitectes


 • Organisme

  Villargordo del Cabriel
  C/ Carretera 26,1º
  Tel:962186005
  Fax:962186215


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, d'acord amb el que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el desenvolupament normal de les funcions corresponents al lloc de treball.
  e) Estar en possessió del títol d'arquitecte (nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior) o del títol que corresponga segons el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  f) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especialment per a l'ocupació de càrrecs públics o per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris per resolució judicial.
  g) No trobar-se afectat per cap dels motius d'incompatibilitat o d'incapacitat previstos en la legislació vigent en la matèria.


 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia de DNI.
  2. Una llista dels mèrits que s'al·leguen, acompanyada dels documents justificatius.
  Els mèrits al·legats s'han d'acreditar a través dels documents següents:
  2.1. Experiència professional:
  La prestació de serveis en l'Administració pública o empreses privades s'ha d'acreditar mitjançant un contracte de treball o certificat de l'Administració o empresa emés per l'òrgan competent en què conste la professió o amb l'informe de vida laboral.
  No s'admetran ni valoraran els mèrits que no hagen sigut justificats i acreditats al temps de la presentació de la sol·licitud.
  2.2. Formació.
  Mitjançant un títol oficial o certificat expedit per centre oficial.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament (c/ Carretera, 26, 46317 - Villargordo del Cabriel; o https://villargordodelcabriel.sede.dival.es/opencms/opencms/sede, en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villargordodelcabriel.es/transparencia/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar