Detall

Personal administratiu


 • Descripció

  Personal administratiu


 • Organisme

  Montserrat
  Plaça l'Església, 1
  Tel:962988000
  Fax:962998058


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de 28/10/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Tindre setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions semblants a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en aquests termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic de Formació Professional (grau mitjà) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  f) Estar en possessió del títol de coneixements de valencià C1 (grau mitjà JQCV o equivalent), o realitzar i superar la prova de coneixements equivalent a aquest nivell.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Banco de Santander, c/ Salvador Seguí, núm. 6, de MONTSERRAT. ES41 0030 3224 230870000271


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del NIF o, si és el cas, passaport.
  - Justificant del pagament de drets d'examen, que ascendeix a la quantitat de 35 euros, i que s'ha d'ingressar en el compte municipal del Banco de Santander, c/ Salvador Seguí, núm. 6, de MONTSERRAT. ES41 0030 3224 230870000271, en què s'ha de fer constar el nom de l'interessat i la convocatòria a la qual es presenta.
  Els drets d'examen seran retornats, únicament, amb la prèvia petició de la persona interessada, en el cas de ser exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.
  - Currículum de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen a l'efecte de la valoració en la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  Registre electrònic general d'aquest ajuntament o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://montserrat.sedelectronica.es/transparency/bb1bbc2b-536d-43cb-b696-854e1b6b5172/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar