Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Finestrat
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:965878100
  Fax:965878308


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c. Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  d. Haver complit díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e. No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f. No tindre antecedents penals.
  g. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h. Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  55,00 €


  Descripció de la taxa

  - Banc de Sabadell: ES30-0081-1059-4900-0101-5905
  - Cajamar/Cajarural: ES13-3058-2558-9527-3200-0020


 • Exempció / Reducció taxes

  - Gaudiran d'una bonificació del 50 % aquells subjectes passius membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició.
  - Estaran exemptes del pagament de la taxa mencionada les persones inscrites en el servei públic com a demandants de treball amb una antiguitat de, com a mínim, un mes, referida a la data de publicació d'aquesta convocatòria. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant una còpia compulsada del document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDE) expedida pels centres LABORA d'Ocupació o l'organisme equivalent, que s'ha d'adjuntar a la instància de sol·licitud (apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social). Així mateix, s'aplicarà aquesta mateixa exempció a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % segons el certificat emés per l'organisme oficial corresponent, que ha d'acompanyar la instància de sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant de pagament de la taxa corresponent per drets d'examen. Si és el cas, certificat acreditatiu de la bonificació de la taxa corresponent o exempció del pagament de taxes segons els criteris indicats en els apartats 5 i 6 "base III. Drets d'examen".


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://finestrat.sedelectronica.es/transparency/988ed6d2-d990-4cdf-a5f2-495958af66bd/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar