Detall

Agent de Policia Local (consolidació d'ocupació).


 • Descripció

  Agent de Policia Local (consolidació d'ocupació).


 • Organisme

  Serra
  Sagunto, 31
  Tel:961688443
  Fax:961688747


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  IBAN: ES 64/2038/6218/99/6400000300, amb la indicació del concepte: TAXA DRETS EXAMEN AGENT POLICIA LOCAL


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Concurs oposició per consolidació d'ocupació


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'article 16.4 i 5 de la Llei 39/2015. Preferentment, la instància model (ANNEX III) que es facilitarà en el mateix Ajuntament o que es podrà descarregar de la web www.serra.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://serra.sedelectronica.es/?x=mETuzEuhE*3rJUGIJTxwGQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar