Detall

PSICÒLEGS/PEDAGOGS PER AL SERVEI D'ORIENTACIÓ ESCOLAR


 • Descripció

  PSICÒLEGS/PEDAGOGS PER AL SERVEI D'ORIENTACIÓ ESCOLAR


 • Organisme

  Algemesi


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) .- Posseir la nacionalitat espanyola o els requisits que estableix l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) .- Posseir capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) .- Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació, edats ambdues referides al dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
  d) .- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) .- Estar en possessió del títol de Llicenciat o grau en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.
  f).- Estar en possessió del certificat de grau elemental de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora. Requisit exigit en el catàleg de llocs de treball aprovat per l'ajuntament Ple en data 31/07/2000.
  g) D'acord amb l'establert en la Llei orgànica 1/96 de Protecció Jurídica del Menor segons redacció de la llei 26/2015 de 28 de juliol i donat que es tracta de llocs de treball amb contacte habitual en menors de edat, abans del
  nomenament s'haurà d'aportar certificació negativa d'antecedents en el registre central de delinqüents sexuals o bé autoritzar a l'ajuntament per a poder accedir a l'esmentada informació a través de la Plataforma d'intermediació de
  dades del Ministeri d'hisenda i administracions públiques


 • Documentació / Informació

  - Còpia del Document Nacional d'identitat
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen que segons l'ordenança fiscal d'aplicació ascendeixen a 23 euros i que es faran efectius mitjançant l'oportuna autoliquidació o bé mitjançant gir postal. Si es presenta la sol·licitud de forma
  personal en el DIAL es podrà allí mateix efectuar el pagament a través de targeta de crèdit La falta de justificació del pagament dels drets d'examen determinarà l'exclusió i la persona aspirant. Els drets d'examen només seran retornats a les persones que no siguin admeses al procés selectiu.
  Segons l'establert en l'ordenança municipal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives, en les proves d'accés per a contractacions temporals o nomenaments interins, estaran exempts del pagament de la quota
  els aspirants que acrediten estar en situació de demandants d'ocupació per estar en l'atur més de 6 mesos. Per això serà necessari aportar certificat del SERVEF de la situació de desocupat durant el temps indicat o informe de vida laboral actualitzada.
  - Còpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  - Còpia compulsada del certificat de grau elemental de la junta qualificadora de coneixements de valencià


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada o en la forma que determina la llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.algemesi.es/va/page/ocupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar