Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Benimantell
  Plaza Mayor, 1
  Tel:965885220
  Fax:965885024


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP.
  b. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari, de cap administració pública ni òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  e. Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o FP I, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Banc Sabadell Cam núm. ES87 0081 1050 330001010002 i cal fer constar expressament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a cobrir la plaça d'auxiliar administratiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
  - Justificant bancari d'ingrés de 30,00 euros en concepte de taxa per drets d'examen, que s'ha d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament de Benimantell té obert en Banc Sabadell Cam núm. ES87 0081 1050 330001010002, en què cal fer constar expressament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a cobrir la plaça d'auxiliar administratiu.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament (plaça Major, 1, 03516, Benimantell, Alacant) o en la seu electrònica (www.benimantell.sedelectronica.es). En defecte d'això, per qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benimantell.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar