Detall

Auxiliar d'administració general.


 • Descripció

  Auxiliar d'administració general.


 • Organisme

  Carlet
  Avda. Caixa d'Estalvis, 1
  Tel:962530200
  Fax:962993533


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. Les persones amb alguna diversitat funcional han d'acreditar per mitjà dels certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per a l'exercici de les tasques. Si se sol·licita, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves selectives en igualtat de condicions, sense perjudici, òbviament, de les incompatibilitats de les diversitats funcionals amb l'exercici de les tasques o funcions corresponents al lloc de treball. A aquests efectes, els interessats han d'acreditar tant la seua condició de diversitat funcional com la seua capacitat per a l'exercici de les tasques o funcions del lloc al qual aspiren, per mitjà d'una certificació expedida per l'Institut Valencià de Serveis Socials o l'organisme amb competència en la matèria.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació, les dues edats referides a la data en què finalitza el termini de presentació d'instàncies.
  d) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o bé complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Així mateix, cal ajustar-se al que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny de 2009), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en ESO regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març. Les equivalències dels títols al·legats les ha de justificar l'interessat, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions semblants a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  31,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa l'han de satisfer les persones aspirants per mitjà d'un ingrés bancari en el compte número 2038-6314-41-6000020077 de Bankia, efectuat directament o per transferència abans de presentar la instància, i no podran ser tornats excepte en els casos de no admissió a les proves per la falta de requisits que s'esmenten en la base tercera.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  Les persones aspirants que estan en situació de desocupades abonaran 5 euros, per a la qual cosa serà necessari aportar la documentació següent:
  - Certificat del LABORA de la situació de desocupació.
  - Declaració jurada de no estar percebent cap mena de pensió o prestació.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Places vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, i incloses en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2016, 2017 i 2018.

  - Torn lliure: 4 places
  - Promoció interna: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les diferents proves selectives, dirigides a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, es podran omplir en el model normalitzat oficial (annex III), que també es facilitarà a les persones interessades que les sol·liciten en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Carlet, amb domicili al carrer de l'Assumpció de Nostra Senyora, 1, de Carlet (València).

  Juntament amb la instància, s'ha de presentar, necessàriament, la documentació següent:
  a) Declaració expressa i formal del fet que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Resguard o justificant acreditatiu de l'ingrés de la quantitat fixada en la present convocatòria en concepte de taxa per drets d'examen.

  Les persones aspirants que requereixen adaptacions de mitjans, a més de formular de forma expressa la petició en l'apartat habilitat a l'efecte de la sol·licitud d'admissió, han de presentar, juntament amb aquesta, un escrit en el qual s'especifiquen el tipus d'adaptació que sol·liciten, així com el certificat mèdic justificatiu de l'adaptació sol·licitada. L'òrgan de selecció adoptarà les mesures necessàries en aquells casos en què siga necessari, de manera que les persones aspirants que hagen sol·licitat adaptacions de temps i/o mitjans, en la forma prevista en l'apartat anterior, obtinguen condicions semblants per a la realització dels exercicis o les proves selectives que la resta de persones participants.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es podran presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal tindre en compte el que estableix l'article 6 del Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, i la modificació de la disposició final setena de la Llei 39/2015 respecte a les previsions relatives al registre electrònic que produiran efectes a partir del 2 d'octubre de 2020.

  Qui dispose de certificat electrònic o signatura electrònica admesos podrà presentar la instància a través de la seu electrònica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carlet.es/va/listado-titulares/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar