Detall

Cos d'inspectors


 • Descripció

  Cos d'inspectors


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

  Hi podrà participar voluntàriament i sol·licitar les places oferides en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera dependent de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de servei actiu, declarada des de places d'inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres dependents d'aquesta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sisena, apartat 6, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en finalitzar el present curs escolar hagen transcorregut, com a mínim, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  b) En situació de serveis especials, declarada des de places d'inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sisena, apartat 6, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en finalitzar el present curs escolar hagen transcorregut, com a mínim, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  c) En situació d'excedència voluntària, en els seus diferents tipus, declarada des de places d'inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana. Si es tractara dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, respectivament, només hi podran participar si en finalitzar el present curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.
  d) En situació de suspensió de funcions, declarada des de places d'inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Als efectes previstos en l'apartat anterior, s'entendrà com a data de finalització del curs escolar la de 31 d'agost de 2020.

  Les persones que vulguen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran s'han d'ajustar al que determina la base cinquena d'aquesta resolució.


  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Reial decret 1364/2010, el personal funcionari dependent de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) El personal funcionari amb destinació provisional que durant el curs 2019/2020 estiga prestant serveis en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  Al personal funcionari inclòs en el paràgraf anterior, en el cas que no participe en la present convocatòria, o si hi participa, però no sol·licitara el suficient nombre de places, s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places que puga ocupar. En el supòsit que no se li adjudique destinació definitiva, romandrà en situació de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  b) El personal funcionari que es trobe en la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complida la sanció, no haja obtingut un reingrés provisional, i haja sigut declarat en aquestes situacions des d'una plaça de la inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  En el cas que no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  En el cas que aquests no participen en el present procediment, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  c) El personal funcionari que haja estat adscrit a places en l'exterior i s'haja reincorporat a un lloc de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2019/2020, o que s'haja reincorporat en cursos anteriors i no haja obtingut encara la destinació definitiva.
  Les persones que vulguen exercitar el dret preferent a la localitat a què es refereixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, han de sol·licitar, de conformitat amb el que estableix la base cinquena de la present convocatòria, totes les places a les quals puguen optar de la localitat en què van tindre la seua última destinació definitiva.
  Al professorat que estiga obligat a participar-hi i no hi participe, s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva:
  en compliment de sentència,
  en compliment de resolució de recurs,
  o per haver-se-li suprimit expressament el lloc que ocupava amb caràcter definitiu. Hi ha de participar el personal funcionari a què s'ha suprimit la seua primera destinació definitiva abans d'haver transcorregut dos anys des de la presa de possessió d'aquest.
  Aquest professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions que es regulen en la base cinquena de la present resolució.
  Al professorat que haja de participar-hi i no participe, o si ho fa, però no exerceix el dret preferent a què es refereix el paràgraf anterior i d'això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, s'adjudicarà d'ofici una plaça de la inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  En cas que aquest professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que ocupava amb caràcter definitiu, haja passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració i mantinga la seua situació de servei actiu en el cos d'inspectors, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  Al professorat que estiga obligat a participar-hi i no participe, s'adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Generalitat Valenciana.
  f) Persones aspirants seleccionades en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que, durant el present curs escolar 2019/2020, estiguen realitzant la fase de pràctiques.
  Aquest professorat, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, està obligat a obtindre la seua primera destinació definitiva en centres dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. A aquest efecte, ha de sol·licitar destinació en aquests centres.
  Al personal funcionari que tinga l'obligació de participar-hi i no participe s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places d'inspecció educativa dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  El professorat en pràctiques participarà sense puntuació i es farà l'adjudicació de destinació segons el seu ordre en el procediment selectiu.
  En el cas que no s'obtinga la destinació definitiva, aquest personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La destinació que li puga correspondre estarà condicionada, en qualsevol cas, al que disposa l'article 13.2 del Reial decret 1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

  El personal participant a què s'al·ludeix en l'apartat anterior haurà de consignar la prelació de províncies en cas que aquest siga adjudicat d'ofici.

  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual apareixen les províncies en l'annex II que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  Les persones que vulguen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació s'han d'ajustar al que determina la base següent d'aquesta resolució.


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud de participació en aquest procediment de provisió s'ha de tramitar telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es). No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.

  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'ha d'efectuar per mitjà de l'usuari i la contrasenya que s'utilitzen en ITACA, a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es.
  L'ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procediment comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
  A l'hora d'omplir la sol·licitud, cal tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/).

  Tots els participants han de presentar telemàticament la instància d'aportació de mèrits, a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es, excepte el personal funcionari que participe des de la situació de funcionari en pràctiques.

  El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que va participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2018/2019, que no vulga aportar cap nou mèrit i vulga fer valdre la baremació que va obtindre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, no ha de presentar cap document. Tampoc ha de presentar la documentació d'acreditació de mèrits qui participe des de la situació de personal funcionari en pràctiques que encara no ha sigut nomenat funcionari de carrera.

  Han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds:
  a) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de concurs de trasllats convocat durant el curs 2018/2019 que, a més de voler fer valdre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, la baremació que va obtindre, hi vulga aportar mèrits nous. Això ho han de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es, en què únicament s'han d'indicar els mèrits que s'hi aporten i al·leguen ara, sempre que s'hagen perfeccionat amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies del concurs esmentat.
  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.
  b) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que haja participat en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2018/2019 que no realitze l'opció anterior podrà optar per la nova valoració de tots o part dels seus mèrits, la qual cosa ha de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es. S'avaluaran a aquests participants de nou els mèrits dels apartats o subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten de nou la documentació acreditativa d'aquests, i es mantindrà la puntuació de la resta en allò que coincidisca amb el barem del present procediment.
  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.
  c) Les persones sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat han d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex I de la present resolució, excepte el full de serveis, que l'aportarà l'administració. Això s'ha de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es.


 • Lloc de presentació

  Els documents indicats en el barem s'han de presentar preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds de les persones que estiguen adscrits provisionalment o en comissió de serveis i procedisquen d'una altra direcció territorial o hi tinguen destinació definitiva; en aquest cas, s'han de presentar en la direcció territorial d'origen. De la mateixa manera, el personal participant podrà presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca (en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada).
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar