Detall

Agents de la Policia


 • Descripció

  Agents de la Policia


 • Organisme

  Almassora/Almazora
  Plaza Pere Cornell, 1
  Tel:964560001
  Fax:964563051


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller Tècnic/a o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Els aspirants han d'acreditar les equivalències de titulació mitjançant la presentació de la documentació expedida per l'organisme corresponent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  i) Tindre una altura mínima per als homes d'1,65 metres i 1,58 metres per a les dones.
  j) Requisit no excloent per a presentar-se al procés de selecció: estar en possessió del nivell elemental de coneixement del valencià acreditat mitjançant un certificat expedit per la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià). En cas que els aspirants respecte dels quals es declare que han superat el procés de selecció no disposen d'aquest requisit, l'hauran d'acreditar, com a màxim, en el termini de 2 anys des de la presa de possessió com a funcionari de carrera, en cas contrari quedarà perdut el dret a ocupar la plaça.
  k) Abonament dels drets d'examen de 34 €, excepte famílies nombroses o monoparentals, que serà de 27 €.


 • Taxa ordinària

  34,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Obtindran una bonificació del 50 % de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Places

  Nombre de places

  10

 • Documentació / Informació

  - Certificat mèdic en el qual conste la talla de l'aspirant i en el qual igualment es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques per a l'accés a la categoria de què es tracta, així com que no es troba impedit ni incapacitat per a l'accés a la funció pública i que és apte segons el quadre d'exclusions mèdiques de l'Ordre de Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, de data 23 de novembre de 2005.
  - En cas que no s'autoritze l'accés per part de l'Ajuntament al document d'identificació de l'interessat, s'ha de presentar la fotocòpia d'aquest; en cas contrari, estarà eximit de presentar la còpia del DNI.
  - Justificant d'haver ingressat en concepte de drets d'examen. L'import dels drets d'examen es fixa en 34 €, excepte famílies nombroses o monoparentals; en aquest cas, es fixa en 27 €. El pagament d'aquests drets s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l'oportuna autoliquidació a través del model oficial que, a aquest efecte, facilitarà el departament del SIAC on podrà realitzar-la.


 • Lloc de presentació

  Registre General, per a la qual cosa es poden utilitzar les instàncies model que consten en l'Ajuntament, preferentment mitjançant presentació telemàtica (recollides en l'annex V) o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.almassora.es/es/articulos/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar