Detall

Arquitecte


 • Descripció

  Arquitecte


 • Organisme

  Mancomunitat de La Ribera Alta
  Tel:962414142
  Fax:962414172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València de 29/10/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell mitjà de la JQCV o equivalent.
  - Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: llicenciatura en Arquitectura o grau en Arquitectura.
  Per a altres titulacions, s'ha d'acreditar, fefaentment, amb un document públic, l'equivalència al·legada.
  - Carnet de conduir.


 • Taxa ordinària

  28,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de materialitzar mitjançant un ingrés en el compte bancari: BANKIA, amb núm. de compte:
  ES12 2038 6013 9360 0027 6526, amb indicació del concepte: Borsa arquitectes superiors


 • Documentació / Informació

  a) Documentació acreditativa de la titulació requerida: NO s'ha d'adjuntar. Es requerirà més avant.
  b) Documents acreditatius de mèrits per a la fase de concurs: NO s'ha d'adjuntar. Es requerirà més avant.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada/Eixida d'aquesta Mancomunitat, al c/ Taronger, 116, d'Alzira, 46600


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://manra.org/es/ocupacio-publica/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar