Detall

Tècnics d'activitats recreatives i entreteniment


 • Descripció

  Tècnics d'activitats recreatives i entreteniment


 • Organisme

  La Font de la Figuera
  Joan De Joanes, 1
  Tel:962290004
  Fax:962290172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP de 29/10/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors o treballadores en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  Així mateix, hi poden participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) d'aquests treballadors o treballadores que complisquen els requisits establits en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/99, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig.
  2. Haver complit 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions
  corresponents al lloc convocat.
  4. No trobar-se inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  5. No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, d'alguna
  administració o ocupació pública. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola
  han d'acreditar, igualment, no trobar-se sotmesos/eses a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.
  6. Estar en possessió de qualsevol d'aquests títols:
  - Certificat de Professionalitat de Dinamització, Programació i Desenvolupament d'Accions Culturals,
  o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; en aquest cas, han d'estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent.
  - Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural, Tècnic Superior d'Educació Infantil i/o Tècnic Superior d'Animació d'Activitats Físiques i de l'Esport, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de
  presentació d'instàncies.
  - Títol de Magisteri en Educació Infantil, de Magisteri en Educació Primària, de Pedagogia, d'Educació Social i/o de Sociologia, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  Tenint en compte que aquestes titulacions estan directament relacionades amb la docència, les persones que es troben cursant alguna d'aquestes titulacions podran accedir amb igualtat de condicions que els titulats, sempre que tinguen aprovats un mínim de 180 crèdits.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI i, en cas de ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea, el que estableix la base 2.1.
  b) Fotocòpia de qualsevol de les titulacions exigides en la base 2.6.
  c) Memòria: Els aspirants han de presentar una memòria en què s'expose, de manera resumida, un pla per a millorar i adaptar l'Espai Jove a les necessitats actuals i que incloga una proposta d'activitats per als següents rangs d'edat:
  - De 12 a 14 anys.
  - De 15 a 17 anys.
  - De més de 65 anys.
  El text de la memòria, inclosos els gràfics, no tindrà una extensió superior a 10 pàgines, ni inferior a 4, en format PDF, tipus de lletra "Verdana 11" i espaiat simple.
  d) Documentació acreditativa dels mèrits puntuables detallats en l'annex I d'aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Excm. Ajuntament de la Font de la Figuera. Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lafontdelafiguera.net/es/empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar