Detall

Conserge Col·legi Públic Segaria


 • Descripció

  Conserge Col·legi Públic Segaria


 • Organisme

  El Verger
  C/ Cervantes, 10
  Tel:965750125
  Fax:965750872


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases generals)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Titulació

  Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida. Títol de Graduat Escolar, o equivalent, o títol superior.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte municipal núm.
  - LA CAIXA IBAN: ES90 2100 4609 642200003567
  - CAJAMAR: IBAN: ES11 3058 2553 612732000032


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licituds, el model de les quals es podrà descarregar de la web municipal, per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en la BASE TERCERA, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de la corporació.

  Per a ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar, juntament amb la instància sol·licitud, la documentació següent:
  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment.
  b) Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  c) Justificant de pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, o per mitjans telemàtics de conformitat amb el que es disposa en l'art. 38.4 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://elverger.sedelectronica.es/info.4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar