Detall

Operari de serveis múltiples


 • Descripció

  Operari de serveis múltiples


 • Organisme

  Benasal
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:964431002
  Fax:964431411


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOC núm. 137, de 02/11/2019).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun membre de la UE o estrangera en els termes establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida.
  f) Tindre el carnet de conduir B1.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és regular el procediment selectiu per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició, amb caràcter fix, de la plaça vacant d'operari de serveis múltiples, en règim laboral fix. La modalitat del contracte és la del contracte laboral indefinit.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa de la Corporació. Plaça de l'Ajuntament, 1. 12160 Benassal. Es podran descarregar de la pàgina web municipal https://benassal.sedelectronica.es/info.0 o bé es facilitaran als que ho sol·liciten en les oficines d'informació de l'Ajuntament de Benassal, i s'han d'acompanyar de la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI o NIE.
  - Fotocòpia de la titulació requerida.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.
  - Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionades (annex II).


 • Lloc de presentació

  Podran presentar-se en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si les sol·licituds es presenten a través de correus o d'un registre públic diferent al de l'Ajuntament de Benassal, els interessats han de comunicar aquesta circumstància al correu electrònic info@benassal.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benassal.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar