Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Loriguilla
  Av. Oeste, 9
  Tel:961668052
  Fax:961668141


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a cada escala o, si escau, l'equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
  - Tindre com a mínim díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que reglamentàriament s'establisquen i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  - Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, sobre establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament. Les persones aspirants han de presentar una declaració responsable (conforme a l'annex V) en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionades.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://loriguilla.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar