Detall

Oficial o oficiala del Menador


 • Descripció

  Oficial o oficiala del Menador


 • Organisme


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edifici Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8670, de 05/11/2019).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o d'algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, segons el que disposa la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig. També hi poden participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. Aquest últim benefici serà igualment aplicable a familiars de nacionals d'altres Estats quan així estiga previst en els tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

  b) Haver complit setze anys.
  c) Estar en possessió del títol de Batxiller o de cicle formatiu de grau mitjà o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds: en el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger que no es troben homologades, tinguen l'equivalència declarada o reconeguda en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel d'acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement, i es rescindirà el contracte si l'autoritat competent resol la seua denegació, de manera que existeix denegació quan la aquesta es condiciona al compliment de determinats requisits mentre no es complisquen.
  d) Acreditar coneixements de valencià de nivell C1 (suficiència) amb algun dels documents que s'indiquen en la taula d'equivalències de certificats, diplomes, títols i cursos de coneixements de valencià.
  e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Les persones sol·licitants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Taxa ordinària

  7,50 €


  Descripció de la taxa

  Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar amb un ingrés en el compte corrent de la Universitat Jaume I (ES36 Banco Santander, entitat 0049, sucursal 4898, DC 95, núm. de compte 2816129170). En el justificant, que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, ha de constar, a més del nom i els cognoms, el número del document nacional d'identitat.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES: vegeu la convocatòria.


 • Places

  Descripció de les places

  El lloc està adscrit al Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I.


 • Documentació / Informació

  Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE. Les sol·licituds s'han de formalitzar a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao.
  A la sol·licitud electrònica, cal adjuntar un únic fitxer en format PDF, amb còpia del document nacional d'identitat, del títol de Batxiller o del cicle formatiu de grau mitjà i del document que acrediten els coneixements del valencià, nivell C1.
  - En la sol·licitud genèrica, s'ha d'indicar:
  a) Dades personals.
  b) EXPOSE: Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reunisc les condicions exigides per a l'ingrés en la funció pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria.
  c) SOL·LICITE: l'admissió en el procés selectiu per la constitució d'una borsa d'oficial del Menador del Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2019, amb el codi 18439.
  d) Destinació: Servei de Recursos Humans.

  Excepcionalment, només quan no siga possible presentar la sol·licitud de manera telemàtica, podrà presentar-se la sol·licitud segons el model de l'annex IV.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat Jaume I, o per qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar