Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Sax
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965474006
  Fax:965475399


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. (BOP núm. 211, de 06/11/2019)


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Sociologia, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres, grau en Gestió i Administració Pública, o les titulacions que corresponguen conforme al vigent sistema de titulacions.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol requerit en les bases o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les seues funcions.
  Els que tinguen la condició de discapacitats han d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte de la present convocatòria, mitjançant un dictamen expedit per un equip interprofessional competent. En un altre cas, no seran admesos a aquesta borsa de treball. Tot això s'ha d'ajustar al que estableix l'article 37 de l'RD legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar afectat/ada per incompatibilitat ni tindre cap incapacitat per a prestar serveis en aquesta administració pública de conformitat amb el que estableixen les lleis.


 • Taxa ordinària

  33,54 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació que s'ha de confeccionar des de www.suma.es, apartat "Contribuents", "Autoliquidacions-autoliquidacions de gestió municipal", organisme: Sax, concepte: drets d'examen.


 • Exempció / Reducció taxes

  No s'aplicarà exempció, ni cap reducció, només podran beneficiar-se d'una bonificació del 50 % de la quota tributària els subjectes passius que acrediten estar en situació de desocupació durant un període mínim de sis mesos.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, per a la qual cosa cal utilitzar el model d'instància que figura en l'annex 2 d'aquestes bases, que es facilitarà a les persones interessades que ho demanen en l'oficina d'informació i registre d'aquest Ajuntament, situada a la plaça de la Constitució, 1, i en la seu electrònica municipal (https://sax.sedelectronica.es/).

  Per a ser admés/a en la borsa de treball, només cal que els/les aspirants manifesten en les seues sol·licituds (annex 2 de les bases) que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona, referides a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, i presenten:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent en el cas d'estrangers.
  b) Dictamen d'aptitud a què es refereix la base 2-1-d, per al cas de discapacitats.
  c) Justificant d'haver ingressat la taxa per import en concepte de drets d'examen, de conformitat amb el que s'estableix en la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Sax.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Sax (OMAC o registre electrònic) o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.sax.es/ventanilla


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar