Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Aldaia
  Plaza Constitución, 10
  Tel:961501500
  Fax:961510693


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball. I tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  76,20 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer en el compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609BBVA de l'Ajuntament d'Aldaia. Pel que fa al resguard de l'ingrés bancari, realitzat directament o mitjançant transferència bancària, en el concepte de la taxa ha de figurar el nom i els cognoms de la persona aspirant i el procés selectiu al qual es presenta.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat de 3 places d'agent de Policia Local de l'Excm. Ajuntament d'Aldaia, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia local i els seus auxiliars, pertanyents a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2018, 2 de les quals seran per torn lliure i 1 per mobilitat.

  Les places oferides per torn lliure s'incrementaran, si escau, amb les que no es cobrisquen pel torn de mobilitat i per les vacants que es produïsquen des de la publicació de la convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en les proves selectives, ajustades al model normalitzat (annex 1), s'han de dirigir al Sr. Alcalde de la Corporació. Juntament amb la instància, s'ha de presentar el justificant d'haver abonat la taxa per drets d'examen.

  En la instància, s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta: "torn lliure" o "mobilitat".


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Aldaia, Oficina d'Informació Municipal, situada a la plaça de la Constitució núm. 10, a través del registre telemàtic o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que s'opte per la presentació a través de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 cal estampar, en la mateixa sol·licitud, el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de correus.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.aldaia.es/arees-municipals/treball/ofertes-de-treball


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar