Detall

Agent de la Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Aldaia
  Plaza Constitución, 10
  Tel:961501500
  Fax:961510693


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxiller o tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 i de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions dels llocs de treball convocats, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  76,20 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer en el compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609 BBVA de l'Ajuntament d'Aldaia. Pel que fa al resguard de l'ingrés bancari, realitzat directament o mitjançant transferència bancària, en el concepte de la taxa ha de figurar el nom i els cognoms de la persona aspirant i el procés selectiu al qual es presenta.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és, en compliment del mandat legal estipulat en la normativa vigent actual, l'eliminació de l'ocupació temporal de caràcter estructural en els cossos de policia local mitjançant la cobertura de tres places d'agent de policia local corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'exercici 2018 (BOP núm. 7, de 10/01/2019, i DOGV núm. 8475, de 30/01/2019), derivada de la taxa de reposició d'efectius addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en les proves selectives, ajustades al model normalitzat (annex 1), s'han de dirigir al Sr. Alcalde de l'Excm. Ajuntament d'Aldaia. Juntament amb la instància, s'ha de presentar el justificant d'haver abonat la taxa per drets d'examen.
  Així mateix, les persones aspirants han de manifestar en la instància que, en cas de superar el procés selectiu, autoritzen l'Ajuntament d'Aldaia perquè sol·licite davant de l'organisme competent el certificat d'antecedents penals, a fi de comprovar el compliment del requisit.
  Les instàncies esmentades s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia de permisos de conducció.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) Certificat mèdic oficial expedit per un facultatiu competent, en què s'ha d'acreditar expressament la seua capacitat per a participar en les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent de policia local.
  e) Resguard de l'ingrés bancari, realitzat directament o mitjançant transferència bancària, de la taxa.
  f) Sobre tancat, que podrà ser lacrat, que continga les fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant. No es tindran en compte els mèrits que no s'acrediten en aquest moment.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Aldaia, Oficina d'Informació Municipal, situada a la plaça de la Constitució núm. 10, a través del registre telemàtic o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que s'opte per la presentació a través de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 cal estampar, en la mateixa sol·licitud, el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de correus.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.aldaia.es/arees-municipals/treball/ofertes-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar