Detall

Auxiliar d'orquestra. BORSA EXTRAORDINÀRIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Auxiliar d'orquestra. BORSA EXTRAORDINÀRIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 1
  Tel:961975800
  Fax:963952201


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data d'11/11/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Titulació

  Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir de vehicle (tipus B).


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o persones estrangeres amb residència legal a Espanya.
  - Tindre capacitat legal per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima legal de jubilació.
  - No incórrer en cap causa d'incompatibilitat que li impedisca l'acompliment de funcions en règim general amb una entitat pública.
  - Tindre les capacitats funcionals i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques. La condició de minusvalidesa, si escau, s'ha d'acreditar amb la certificació oficial corresponent.
  - Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola han d'acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitats ni en situació equivalent ni estar sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o del títol de tècnic o nivell formatiu equivalent, i han d'acreditar l'homologació en cas de titulació obtinguda en l'estranger.


 • Documentació / Informació

  Els que vulguen participar en aquest procés selectiu han de realitzar la inscripció a través de la pàgina web de LES ARTS, en l'apartat corresponent (www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/), per a la borsa específica a la qual opta, i aportar la documentació requerida pels mitjans electrònics que es posen a disposició.

  Les inscripcions també es podran realitzar pel Registre de LES ARTS (avinguda del Professor López Piñero, Historiador de la Medicina, núm. 1 - 46013. Horari de 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres), i s'han de presentar amb el formulari d'inscripció que es posa a disposició en la web i la documentació requerida.

  Tant el formulari d'inscripció com el d'autobaremació estaran disponibles en la pàgina web de l'entitat i s'han de presentar pels mitjans establits, correctament omplits, juntament amb la documentació següent:
  - Currículum.
  - DNI/passaport/NIE/document d'identitat corresponent.
  - Còpia de la titulació exigida i acreditació d'estar en possessió del permís de conduir indicat en l'annex I.
  - Certificat d'habilitació, capacitat funcional i capacitat legal.
  - Tots els mèrits que es consideren oportuns i que s'hi hagen al·legat.


 • Lloc de presentació

  - A través de la pàgina web de LES ARTS, en l'apartat corresponent (www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/).
  - Pel Registre de LES ARTS (avinguda del Professor López Piñero, Historiador de la Medicina, núm. 1 - 46013. Horari de 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres), acompanyades del formulari d'inscripció que està disponible en la web i en la documentació requerida.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar