Detall

Borsa de treball d'auxiliars administratius


 • Descripció

  Borsa de treball d'auxiliars administratius


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la titulació acadèmica exigida, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  La persona aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, ha de personar-se a les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que es realitze l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació, han d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, i indicar el procés selectiu a què correspon l'ingrés.

  En el cas que la persona aspirant ingresse els drets d'examen mitjançant una transferència bancària, gir postal o telegràfic, hi ha de constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.

  La devolució de la taxa no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Places

  Descripció de les places

  El procediment selectiu és per a la constitució d'una borsa de treball de la categoria professional d'auxiliar administratiu, per a la provisió temporal en els supòsits de vacant, substitució i contingències que afecten el personal amb reserva de lloc i per a cobrir necessitats temporals, urgents i inajornables, que no poden ser ateses pel personal de plantilla.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part del procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I i que facilitarà el Registre General de l'Ajuntament. En cas que es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica, pot utilitzar-se la instància general, en què cal fer constar les dades que s'indiquen en el model de sol·licitud.

  En el cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Nules, s'ha de remetre un avís d'aquesta circumstància i la còpia de la documentació que s'adjunta, mitjançant un correu electrònic dirigit a aquest Ajuntament a l'adreça rrhh@nules.es.

  En la instància, els sol·licitants han d'assenyalar i manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  Documents que cal aportar.
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina, o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar