Detall

Tècnic o tècnica de protocol.


 • Descripció

  Tècnic o tècnica de protocol.


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (TREBEP).
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del títol exigit.
  d) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió del Certificat de Coneixements del Valencià, nivell B2, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o equivalent. De conformitat amb els articles 53.2 de la Llei 10/2010 de 9 d'abril, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), i 20 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener (Decret 3/2017), els que superen les proves selectives han d'acreditar els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte i, en cas de no superar-lo, han de realitzar els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l'administració competent.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant el model oficial d'autoliquidació que es troba en la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org) i l'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores de la recaptació municipal.
  La devolució dels drets d'examen no és procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Documentació / Informació

  S'ha d'acompanyar la instància del resguard acreditatiu de l'ingrés dels drets d'examen.
  A les sol·licituds de participació, s'ha d'adjuntar una memòria estructurada dirigida a comprovar els coneixements de la persona en relació amb les funcions pròpies del lloc de treball i la seua capacitat i aptituds per a assumir les responsabilitats pròpies d'aquest, que consisteix en l'exposició d'un pla per a exercir el lloc de treball objecte de la borsa, amb les seues possibles iniciatives al respecte.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Gandia, o en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278&lang=10


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar