Detall

Personal tècnic mitjà


 • Descripció

  Personal tècnic mitjà


 • Organisme

  Manises
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961545116
  Fax:961520453


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  També podran participar, com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols, a les ocupacions públiques, amb excepció dels que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques, en les convocatòries dels quals es farà constar que aquests llocs de treball queden reservats al personal funcionari de nacionalitat espanyola:
  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b, així com els estrangers inclosos en els apartats c, han d'acompanyar la seua sol·licitud del document que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  Les bases específiques podran exigir l'edat mínima de díhuit anys per a l'accés als cossos i les escales que impliquen l'exercici d'autoritat o les funcions dels quals suposen risc per a la salut.
  4. Titulació: posseir la titulació que es requerisca en les bases específiques de cada convocatòria. La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  Els coneixements de valencià, quan siguen un requisit indispensable per a participar en els processos selectius, s'han d'acreditar per algun dels mitjans establits en el Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.
  Així mateix, quan aquest requisit no s'haja exigit amb caràcter previ, els que superen les proves selectives podran acreditar els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte.
  Igualment, el personal que no puga acreditar aquests coneixements quedarà compromés a la realització dels cursos de perfeccionament que a aquest efecte organitze l'administració pertinent, si les bases específiques així ho preveuen.
  5. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni inhabilitat en els termes establits en l'article 56 1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària


  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha de fer efectiu mitjançant una autoliquidació, segons el model d'imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en l'adreçahttp://www.manises.es/va/ayto/salutacio (apartat autoliquidacions), en què cal indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la formació d'una borsa de treball de personal funcionari TÈCNIC MITJÀ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL per a atendre les necessitats urgents que es produïsquen en el Servei de Contractació i Patrimoni.

  La creació de la borsa de treball anul·la les existents amb anterioritat. La borsa de treball estarà formada per els/les aspirants ordenats/ades per puntuació total obtinguda de més a menys, i els nomenaments es realitzaren per rigorós ordre de llista.


 • Documentació / Informació

  S'ha de sol·licitar preferentment a través de la seu electrònica i de manera presencial en l'OAC, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, Cal utilitzar la instància model que es facilitarà en el mateix Ajuntament o en la pàgina www.manises.es.
  La instància s'ha de dirigir a l'alcalde president i ha d'anar acompanyada del justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (pl. Castell, 1), o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.manises.es/va/recursos-humans/page/borsa-treball-personal-tecnic-mitja-contractacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar