Detall

Psicòleg/psicòloga escolar


 • Descripció

  Psicòleg/psicòloga escolar


 • Organisme

  Guadasequies
  Av. De La Constitucio, 14
  Tel:962293005
  Fax:962293291


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Tindre complits 18 anys i no excedir l'edat en què falten menys de 15 anys per a la jubilació forçosa.
  3. Tindre la titulació exigida:
  4. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen el desenvolupament de les funcions corresponents.
  5. No trobar-se en cap tipus d'incompatibilitat per a formar part del personal de serveis de l'Administració local.
  6. No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat de l'Administració autonòmica o local.
  Els aspirants han de reunir totes i cada una d'aquestes condicions referides sempre a la data d'expiració del lloc assenyalat per a la presentació d'instàncies.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal d'un psicòleg o psicòloga per al gabinet escolar amb jornada setmanal de 8 hores.
  Les seues funcions, amb caràcter bàsic, seran les pròpies d'un professional en psicologia desenvolupades en l'Escola Infantil Municipal Sambori i en el CRA Riu d'Albaida aulari de Guadasséquies, seguint les instruccions de la Conselleria d'Educació que puga donar per als gabinets psicopedagògics municipals autoritzats.
  Tindrà l'obligació de confeccionar una memòria de les activitats desenvolupades durant el període contractat i per departament.
  La modalitat del contracte és la de personal laboral, i la jornada de treball serà de 8 hores setmanals. L'horari de treball fixat serà el dimarts de 9.30 a 13.30 i divendres de 9.30 a 13.30 hores.


 • Documentació / Informació

  La instància s'ha de formalitzar en el model adjunt a les bases, annex I, que inclou una declaració jurada de no trobar-se en causa d'incapacitat o incompatibilitat, i de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques o funcions similars en el cas del personal laboral. La instància s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Acreditació de la titulació acadèmica mínima exigida en la tercera base, original o fotocòpia acarada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia confrontada, i no s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  - Certificat de delictes de naturalesa sexual.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://guadassequies.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar