Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Benijófar
  C/ Juan Ramón Jiménez, 8
  Tel:966715401
  Fax:966714322


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Suspensió del procés)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  - Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Requisits generals

  Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


  TÍTOL IV. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVEI.
  CAPÍTOL I. ACCÉS A l'OCUPACIÓ PÚBLICA I ADQUISICIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVEI

  Article 2. Àmbit d'aplicació
  1. "Aquest estatut s'aplica al personal funcionari i, en allò que siga procedent, al personal laboral al servei de les administracions públiques següents:
  a. L'Administració general de l'Estat.
  b. Les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
  c. Les administracions de les entitats locals.
  d. Els organismes públics, les agències i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculats o dependents de qualsevol de les administracions públiques.
  e. Les universitats públiques.


  Article 56. Requisits generals.
  1. Per a poder participar en els processos selectius, serà necessari reunir els requisits següents:
  a. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent.
  b. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d. No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e. Posseir la titulació exigida.
  2. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, han de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball en les comunitats autònomes que gaudisquen de dues llengües oficials.
  3. Podrà exigir-se el compliment d'altres requisits específics que tinguen una relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques que s'han d'exercir. En qualsevol cas, han d'establir-se de manera abstracta i general.


  Article 57. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols, a les ocupacions públiques, amb l'excepció de les que, directament o indirectament, impliquen una participació en l'exercici del poder públic que tenen com a objectiu la salvaguarda dels interessos de l'Estat i de les administracions públiques.
  A aquest efecte, els òrgans de govern de les administracions públiques determinaran les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no puguen accedir els nacionals d'altres estats.
  2. Les previsions de l'apartat anterior seran aplicables, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'aquest article.
  4. Els estrangers als quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  5. Només per llei de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes podrà eximir-se del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a l'accés a la condició de personal funcionari.


  DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
  Les previsions d'aquesta llei són aplicables a totes les comunitats autònomes respectant, en tot cas, les posicions singulars en matèria de sistema institucional i les competències exclusives i compartides en matèria de funció pública i d'autoorganització que els atribueixen els respectius estatuts d'autonomia, en el marc de la Constitució.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar per ingrés bancari en el compte número ES53 0081 1456 51 0001009511 del Banc Sabadell, efectuat directament o per transferència de l'import, i no es pot fer per gir postal o telegràfic. En aquest resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquestes bases és la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local derivades de l'oferta d'ocupació pública de 2019, i una d'aquestes es proveirà per torn lliure i l'altra per mobilitat.
  El procediment selectiu serà el d'OPOSICIÓ per al torn lliure i CONCURS per al de mobilitat.
  Si la plaça oferida de torn de mobilitat no es cobreix per aquest torn, passarà al torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a l'Excm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Benijófar.
  En la instància s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta, i s'ha de presentar, si s'opta pel torn de mobilitat, el currículum i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant degudament compulsats. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari.


 • Lloc de presentació

  En l'Oficina de Registre d'Entrada d'aquest ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.benijofar.es/oferta-de-empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar