Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Benijófar
  C/ Juan Ramón Jiménez, 8
  Tel:966715401
  Fax:966714322


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Suspensió del procés)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  - Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar per ingrés bancari en el compte número ES53 0081 1456 51 0001009511 del Banc Sabadell, efectuat directament o per transferència de l'import, i no es pot fer per gir postal o telegràfic. En aquest resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquestes bases és la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local derivades de l'oferta d'ocupació pública de 2019, i una d'aquestes es proveirà per torn lliure i l'altra per mobilitat.
  El procediment selectiu serà el d'OPOSICIÓ per al torn lliure i CONCURS per al de mobilitat.
  Si la plaça oferida de torn de mobilitat no es cobreix per aquest torn, passarà al torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a l'Excm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Benijófar.
  En la instància s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta, i s'ha de presentar, si s'opta pel torn de mobilitat, el currículum i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant degudament compulsats. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari.


 • Lloc de presentació

  En l'Oficina de Registre d'Entrada d'aquest ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.benijofar.es/oferta-de-empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar