Detall

Interventor


 • Descripció

  Interventor


 • Organisme

  Teulada
  Av. Santa Catalina, 2
  Tel:965740158
  Fax:965740153


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de la titulació exigida.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - Complir amb algun dels requisits següents:
  a) Haver superat algun dels exercicis de les proves d'accés a les subescales de secretaria-intervenció o intervenció-tresoreria categoria d'entrada, realitzades en els últims cinc anys abans de la convocatòria de la borsa.
  b) Haver exercit com a personal funcionari interí o accidental designat per l'òrgan autonòmic competent en places reservades a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, almenys durant un any en els últims cinc.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Les taxes s'han de fer efectives directament, per mitjà d'un pagament realitzat a través de la pàgina web de l'Ajuntament: www.teuladamoraira.org, tràmits online, i s'han d'especificar en l'ingrés el número de document nacional d'identitat, el nom i els cognoms de l'aspirant, així com a quina prova correspon.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la formació d'una borsa de treball per a la possible cobertura, com a personal funcionari interí, de la plaça d'interventor/a reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.teuladamoraira,org. En la qual han de fer constar en tot cas:
  1. Justificant de l'abonament de les taxes.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Fotocòpia del títol que acredite prendre part en aquest procés selectiu.
  4. Fotocòpia del certificat que acredite que es compleix amb el requisit establit en el punt 6 de la base quarta.
  5. Fotocòpia de certificat o diplomes de cursos relacionats amb el lloc de treball objecte d'aquesta contractació en els quals s'especifique el nombre d'hores.

  En relació amb els mèrits dels aspirants que desitgen que se'ls tinga en compte per a la fase de concurs, han de presentar-se de manera electrònica tal com especifiquen les bases d'aquesta convocatòria. La no-presentació en el termini de presentació d'instàncies significarà la no-participació en la fase de concurs, i la puntuació obtinguda serà únicament la de la fase d'oposició, excepte en el cas que consten en el seu expedient personal; en aquest cas, només caldrà al·legar-ho. Els documents s'han de presentar en còpia electrònica.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera electrònica de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 en relació amb el 6.4.a, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el Registre Electrònic de la corporació o en els registres electrònics de les entitats relacionades en l'art. 2.1 de la llei esmentada.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar