Detall

Borsa de treball de treballadors socials


 • Descripció

  Borsa de treball de treballadors socials


 • Organisme

  La Vila Joiosa/Villajoyosa
  Major, 14
  Tel:966851001
  Fax:966810767


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 7/2007, de 12 d'abril, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol exigit.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar els requisits d'estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria de Treball i Seguretat Social o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  e) No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte és la creació d'una borsa de treball de treballadors socials per a proveir les vacants substitucions de llocs conjunturals d'idèntiques característiques a les convocades o necessitats del servei de caràcter temporal, mitjançant un nomenament com a personal interí o contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Lloc i data de realització de l'entrevista:
  dilluns 25 de novembre de 2019, a les 9.00 hores, a la Sala Peixera del Centre Social Llar del Pensionista de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, situat al carrer 8 de Maig, S/N.

  Els aspirants han d'acudir a la realització de l'entrevista proveïts del currículum al qual s'han d'afegir, mitjançant fotocòpia, els mèrits valorables.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villajoyosa.com/empleo/index.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar