Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Onda
  El Pla, 1
  Tel:964600050
  Fax:964604133


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Estar en possessió del títol exigit o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  3. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005 (DOGV 5148, de 2-12-2005), de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques; i tindre una alçada mínima d'1,65 metres per als homes i 1,60 metres per a les dones.
  4. Tindre complits 18 anys, sense excedir l'edat de 30 anys. Només als efectes de l'edat màxima, es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a l'Administració local, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars.
  5. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  6. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'aquests drets s'ha d'efectuar mitjançant la corresponent autoliquidació, que s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores que s'hi indiquen a aquest efecte. Aquesta autoliquidació es podrà obtindre a través de l'oficina del SAT o a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament: www.onda.es, per a la qual cosa cal accedir a la carpeta ciutadana.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  És objecte d'aquestes bases establir les normes rectores del procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de personal del cos de Policia Local d'Onda.


 • Documentació / Informació


  Les persones que desitgen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar telemàticament, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (www.onda.es/carpetaciudadana), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat que poden obtindre en l'adreça d'Internet www.onda.es/carcarpetaciudadana

  La sol·licitud ha d'estar signada per la persona aspirant. La falta de signatura comportarà l'exclusió. Aquesta s'ha d'acompanyar del justificant d'haver ingressat els drets d'examen, de conformitat amb la corresponent Ordenança fiscal http://www.onda.es/c/document_library/get_file?uuid=72c68618-e525-451b-bcc0-564781e9f401&groupId=16302):

  La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o del dret d'exempció determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament a l'entitat col·laboradora substituirà el tràmit de presentació, dins del termini i en la forma expressada en aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=169


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar