Detall

Agent de la Policia Local CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant).
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en la normativa d'aplicació als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Oferta d'ocupació pública de 2019.


 • Documentació / Informació

  Els interessats han d'omplir degudament els models d'instància que es facilitaran en les dependències de l'entitat local i es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament en la pàgina web https://santjoandalacant.sedelectronica.es/

  En les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves d'accés, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en les presents bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Les instàncies han d'estar signades per l'aspirant i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb els documents següents:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada del títol exigit i/o equivalència.
  - Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, de conformitat amb la normativa aplicable.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar amb l'aportació dels documents exigits en el Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Església, 2, de Sant Joan d'Alacant 03550), telemàticament a través de la seu electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.sedelectronica.es/?x=VQrKriz8SGYoxxAEMtnodQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar