Detall

Tècnics de comerç i turisme


 • Descripció

  Tècnics de comerç i turisme


 • Organisme

  La Vila Joiosa/Villajoyosa
  Major, 14
  Tel:966851001
  Fax:966810767


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o, d'acord amb el que s'estableix en la 5/2015, de 30 d'octubre, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar els requisits d'estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria de Treball i Seguretat Social o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  e) No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

  Equivalència de títols: correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols. Les titulacions estrangeres han d'estar degudament convalidades en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  24,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en la caixa municipal. Aquest ingrés podrà efectuar-se directament o mitjançant una transferència en l'entitat Sabadell, CAM, compte amb codi d'identificació ES18 00814302250001121121, del qual és titular l'Ajuntament de la Vila Joiosa, o, si escau, per gir postal o telegràfic, en què s'especifique en tots els casos "borsa tècnics de comerç i turisme 2019" al costat de la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  No s'exigirà l'ingrés de la taxa al personal de l'ajuntament ni a cap persona que acredite fefaentment, mitjançant un certificat de l'oficina dels serveis públics d'ocupació en què figure com a demandant d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents i no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament com a personal interí o contractació laboral temporal. Aquests llocs de treball corresponen al grup classificació professional "A-1" (Nivell 3 MECES), conforme al que estableix la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el concurs les han de subscriure els interessats i hi han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en la base 2. S'han de dirigir al president de la corporació.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  a) Justificant d'ingrés en concepte de drets d'examen.
  b) Còpia del document nacional d'identitat en vigor.
  c) Documentació que acredite els mèrits valorables en la fase de concurs. La documentació acreditativa dels mèrits valorables es farà mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada i s'han d'adjuntar al full d'autovaloració que s'acompanya a les presents bases com a annex III.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de la corporació.
  - En la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villajoyosa.com/empleo/index.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar