Detall

Educador social


 • Descripció

  Educador social


 • Organisme

  Paterna
  Plaza Ingeniero Castell, 1
  Tel:961379600
  Fax:961379677


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració mèrits, memòria, entrevista personal


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que estableix la Llei 17/1.993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea. Independentment de la seua nacionalitat, els cònjuges de les persones que complisquen qualsevol dels requisits de nacionalitat que s'han indicat anteriorment.
  b) Tindre complits 18 anys.
  c) Estar en possessió del títol exigit.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions.


 • Taxa ordinària

  85,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen mitjançant la corresponent autoliquidació que se'ls facilitarà a l'Ajuntament de Paterna, Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà, o a través de la seu electrònica, i s'han d'abonar en qualsevol de les entitats col·laboradores que figuren en el dors de l'autoliquidació. Una vegada pagats, han d'adjuntar la còpia prevista per a l'Administració juntament amb la instància de la sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  Vegeu la convocatòria.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és regular el procés per a la constitució d'una borsa de treball temporal d'EDUCADORS SOCIALS de l'Ajuntament de Paterna per a cobrir les necessitats temporals.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han d'ajustar al model oficial que figura en la seu electrònica de l'Ajuntament de Paterna (Catàleg de tràmits/Recursos Humans). El model de sol·licitud normalitzada es facilitarà també gratuïtament en el Registre General de l'Ajuntament i amb la publicació de les bases en la seu electrònica de l'Ajuntament de Paterna. Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència, i s'hi ha de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a. Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  b. Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud amb l'original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
  c. Per a les persones aspirants no nacionals, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat.
  d. Original de la titulació acadèmica requerida.
  e. Original de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen.
  f. Memòria o projecte.

  Els documents presentats s'han de numerar correlativament. Ha d'omplir-se la taula d'autobaremació que es publica amb les bases i presentar-la juntament amb la sol·licitud per a participar en aquest procés. La llista de mèrits ha d'estar referida a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés. Els mèrits no indicats en la taula d'autobaremació que figura en la sol·licitud no es tindran en compte, encara que s'haja aportat documentació acreditativa del mèrit.
  Igualment, la memòria o el projecte a què fa referència l'apartat "ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS" del barem de mèrits s'ha de presentar en el departament de personal en sobre tancat, juntament amb la còpia de la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Paterna (plaça Enginyer Castells, 1) o en qualsevol registre o en les oficines establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.paterna.es/opensiac/action/infopublica?method=enter&edictos=true l4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar