Infermers/eres inspectors/ores de serveis sanitaris (A2-S04), funcionaris/àries d'administració especial (Consolidació 2017)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició
Codi SIA: 3022319
|
Codi GVA: 72102
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomat/ada en Infermeria, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos. En el cas de titulacions...
Saber més
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 13

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 12 Torn diversitat funcional grau igual o superior 33 %: 1
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més

Etapa actual: Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

Fase

Concurs

Informació complementària
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs-oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’infermers i infermeres inspectors...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

Data de publicació: 26-12-2023

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 01-12-2023

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 23-06-2023

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 18-11-2022

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 14-06-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 06-04-2022

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 05-04-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 24-03-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 21-03-2022

Correcció data d'examen

Data de publicació: 22-02-2022

Correcció data d'examen

Data de publicació: 29-11-2021

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 27-10-2021

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 26-10-2021

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 27-09-2021

Correcció d'errors. Llista provisional d'admesos/exclosos

Data de publicació: 09-06-2020

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 04-06-2020

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 18-11-2019

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició