Detall

Tècnic/a d'administració general.


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general.


 • Organisme

  Enguera
  Dr. Albiñana, 1
  Tel:962224033
  Fax:962225319


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Les persones aspirants han d'estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, Econòmiques, Empresarials, Ciències Polítiques, o equivalents, o títol oficial de grau en Dret, Econòmiques, Empresarials, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública o equivalents, o estar en condicions d'obtindre en finalitzar el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència entre títols correspondrà declarar-la a l'administració amb competències en matèria educativa i l'ha de presentar l'aspirant en el moment que li siga requerida.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que estableix l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  c) Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.
  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés objecte de la present convocatòria.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer mitjançant un ingrés bancari, en què cal indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria. Compte d'ingrés: ES78 2100 4365 0902 0000 5457 (CAIXABANK).


 • Documentació / Informació

  Els interessats en el procés han d'omplir degudament la instància i l'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Enguera, per a la qual cosa poden utilitzar la instància model que figura com a annex II.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  La taxa per concurrència a proves selectives únicament es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest. En cap cas, la presentació i el pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma adequada, de la sol·licitud.
  c) Original o còpia autenticada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.
  d) Projecte de centre.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic a ayuntamiento@enguera.es, en què comunique la presentació de la instància dirigida a l'ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://enguera.sedelectronica.es/?x=sOJn8L0J8VKIeLEFtI0C1A


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar