Detall

Arquitecte tècnic


 • Descripció

  Arquitecte tècnic


 • Organisme

  Sax
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965474006
  Fax:965475399


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el TREBEP, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
  En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.

  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol universitari d'Arquitectura Tècnica, Aparellador o grau en Arquitectura Tècnica, o complir les condicions requerides per a obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  27,95 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació, que s'ha de confeccionar des de www.suma.es, apartat "contribuents", "autoliquidacions-autoliquidacions de gestió municipal", organisme: Sax, concepte: drets d'examen.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Només podran beneficiar-se d'una bonificació del 50 % de la quota tributària els subjectes passius que acrediten estar en situació de desocupació durant un període mínim de sis mesos.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, per a la qual cosa cal utilitzar el model d'instància que figura en l'annex 2 d'aquestes bases, que es facilitarà a les persones interessades que ho demanen en l'oficina d'informació i registre d'aquest Ajuntament, situada a la plaça de la Constitució, 1, i en la seu electrònica municipal (https://sax.sedelectronica.es/).

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Només en el cas de superar la fase d'oposició, els aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, mitjançant un original d'aquesta o la còpia degudament compulsada, i no es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  c) Justificant d'haver ingressat la taxa.
  d) En el cas de ser nacional d'un altre estat, ha d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat.
  e) Declaració del fet que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.
  Aquestes condicions s'han de mantindre al llarg de tot el procés selectiu durant el qual, en qualsevol moment, podran ser requerits els aspirants per a efectuar les comprovacions oportunes.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar en el Registre General de l'Ajuntament de Sax (OMAC o registre electrònic) o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.sax.es/ventanilla


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar