Detall

Policia local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ


 • Descripció

  Policia local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ


 • Organisme

  Benaguasil
  Plaza Mayor, 17
  Tel:962730011
  Fax:962737256


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  Tots els requisits han de referir-se al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en l'entitat bancària Santander, en el compte: IBAN ES86 0030 3062 5308 7000 0271. En l'ingrés han de figurar les dades següents: nom, cognoms, DNI de l'interessat i identificació de la convocatòria. Els drets d'examen només es retornaran a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per la falta d'alguns dels requisits per a participar en aquest.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és regir les proves selectives per a la provisió en propietat de nou places de l'escala bàsica de la Policia Local de l'Ajuntament de Benaguasil, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019.
  El sistema selectiu serà el concurs oposició i superació de curs selectiu en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, de contingut teòric pràctic.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquesta convocatòria han de dirigir-se al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Benaguasil. En les instàncies de sol·licitud de participació en les proves selectives s'ha d'incloure una manifestació expressa que l'aspirant compleix tots els requisits exigits en les bases a la data de finalització de presentació d'instàncies, requisits que s'hauran d'acreditar posteriorment en cas de ser seleccionats.
  Així mateix, s'ha d'adjuntar a la instància el justificant del pagament de drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ajuntamentbenaguasil.es/category/empleo-publico/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.