Detall

Arquitecte tècnic.


 • Descripció

  Arquitecte tècnic.


 • Organisme

  Alcalà de Xivert
  Purísima, 23
  Tel:964410301
  Fax:964410139


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Boletín Oficial del Estado».(BOE núm. 299, de 13/12/2019)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol d'aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels d'estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Tindre el títol d'aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'Edificació, o complir les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels títols corresponents expedits per l'autoritat acadèmica competent.
  En el cas d'equivalència de títols, correspondrà a la persona interessada l'acreditació de l'homologació de la titulació corresponent.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  e) No haver sigut separat del servei, mitjançant un expedient disciplinari, o inhabilitat, en els termes de l'article 56.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  Les persones interessades han de complir els requisits exigits en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han d'efectuar el pagament de la taxa a través dels mitjans següents:
  1) Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, a les oficines municipals del carrer Puríssima.
  2) Mitjançant un ingrés a l'oficina de BANKIA d'Alcalà de Xivert, IBAN ES76 2038 6331 5860 0000 6079, situada a la plaça del Frontó, 8, d'aquesta localitat.
  3) Mitjançant una transferència bancària, de conformitat amb el que preveu l'art. 38.6, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  A l'efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària ha de constar obligatòriament el nom i els cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a les quals opta.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en la convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert i s'han de formalitzar en el model d'instància que s'inclou com a annex II d'aquestes bases.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar, en tots els casos:
  a) El justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  b) Sobre tancat amb les còpies autèntiques de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  La totalitat dels mèrits al·legats han de referir-se a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies.
  No serà necessari que els aspirants presenten el certificat dels serveis prestats en aquest ajuntament si autoritzen expressament en el moment de signar la sol·licitud que es consulte els seus serveis prestats per mitjà de l'informe emés pel Departament de Personal.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament o en els registres de qualsevol dels òrgans o oficines que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas de presentació en un lloc diferent de l'ajuntament, ha de remetre's escanejada la sol·licitud segellada adjuntant els documents requerits al correu electrònic personal@alcaladexivert.es perquè l'Ajuntament en tinga coneixement i puga incloure la persona aspirant en la llista provisional d'aspirants, que es publicarà després de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.
  Igualment, tot escrit posterior que es presente dins de termini en un lloc diferent de l'ajuntament s'ha de remetre dins d'aquest mateix termini, escanejat, al correu electrònic anterior.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alcaladexivert.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar