Detall

Educador infantil


 • Descripció

  Educador infantil


 • Organisme

  Rotglà i Corberà
  Carretera de Madrid, 62
  Tel:962254002
  Fax:962928027


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa de treball d'educador infantil-mestre com a director/a d'escola municipal d'Educació Infantil, amb la finalitat de cobrir vacants, substitucions i altres situacions temporals, mitjançant contractes laborals temporals, que puguen sorgir durant el termini de vigència, a l'Escola Municipal d'Educació Infantil Mestre Manuel Rosich Sanchis.


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en aquestes proves selectives ha de presentar la instància en imprés normalitzat que figura com a annex al final de les bases.
  Les instàncies de sol·licitud de participació en la convocatòria han de dirigir-se a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Rotglà i Corberà.
  Les instàncies han d'acompanyar-se de la documentació següent:
  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Curriculum vitae, en el qual ha de fer-se constar la seua titulació, experiència professional, mèrits i altres circumstàncies que han d'acreditar-se i autenticar-se degudament mitjançant documentació original, certificats, fotocòpies compulsades, etc. d'acord amb el que estableix la base sisena.
  La documentació que no complisca aquests requisits no serà valorada.
  No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.rotglaicorbera.es/va/report/borsa-treball-contractacio-duna-directora-guarderia-municipal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar