Detall

Cos d'Agents Mediambientals de l'Administració Pública Regional. (Codi CAX00L19-2).


 • Descripció

  Cos d'Agents Mediambientals de l'Administració Pública Regional. (Codi CAX00L19-2).


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Presidència i Hisenda
  Carrer Acisclo Díaz, s/n, Palacio San Esteban
  30071 Múrcia
  Tel:968 36 26 15


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant a les persones interessades com a les administracions públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Tècnic Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics o Títol de Tècnic Especialista en la branca equivalent o en condicions d'obtindre-la per haver abonat els drets per a la seua expedició.


 • Requisits generals

  - Els aspirants han de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea. Així mateix, hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  Igualment, hi poden participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació exigida o en condicions d'obtindre-la per haver abonat els drets per a l'expedició.

  - Estar en possessió del permís de conduir classe B.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Taxa ordinària

  25,31 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa corresponent s'haurà de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant pagament telemàtic, a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores, per ingrés en les mateixes o mitjançant la passarel·la de pagaments CARM. La relació d'Entitats Col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a Annex a l'Ordre.

  La relació d'Entitats Col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a Annex a l'Ordre.


 • Places

  Nombre de places

  5

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha de realitzar mitjançant el canal electrònic d'atenció al ciutadà. No s'ha d'omplir, en cap cas, la sol·licitud en paper, només és vàlida l'emesa telemàticament a través del canal electrònic. El no-ompliment de la sol·licitud de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment serà motiu d'exclusió no esmenable.

  S'hi ha d'indicar obligatòriament en la sol·licitud el número de telèfon mòbil i/o correu electrònic. Si la convocatòria inclou zones, en omplir la sol·licitud s'habilitaran perquè es marquen les caselles de les zones on es desitja prestar serveis.
  Si en la sol·licitud no apareixen aquestes caselles, és que la llista d'espera no preveu zones.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol registre dels establits en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=313&IDTIPO=140&RASTRO=c36$m


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar