Detall Ocupació Pública

Auxiliars de gestió sanitària (C2-S01), funcionaris/àries d'administració general (Consolidació 2017)

Codi SIA: 3022320
Codi GUC: 72134
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
Grup: C2
Núm. places totals: 60

Places

Places

Descripció de places:

Torn d'accés lliure: 56 Torn diversitat funcional grau igual o superior 33 %: 4

Requisits

Requisits

1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. 2. Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. 3. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o el seu equivalent per a l'exercici de la categoria. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, expedida pel ministeri competent. 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a dur a terme les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. 6. Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Etapa actual:

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Publicació

Publicació

Informació complementària

Informació complementària

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs-oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), funcionàries i funcionaris d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 02-02-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-09-2023

Informació d'interés

Data de publicació: 27-09-2023

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 26-05-2023

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 13-02-2023

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 19-10-2022

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 05-07-2022

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 05-07-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 23-06-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data de publicació: 10-05-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 27-10-2021

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 27-09-2021

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 05-06-2020

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 23-12-2019

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 03-12-2019

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 21-11-2019

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.